فیدر میکسر ثابت

  • با موتور الکتریکی و دیزلی
  • ظرفیت های 5 تا 45 متر مکعب 
  • شامل دو مدل مارپیچ عمودی و افقی    

محیط کاری