برنامه مدیریت اصلاح نژادی Sirematch

یکی از مهمترین برنامه های هر واحد پرورش و تولید گاوهای شیری انتخاب و آمیزش اسپرم متناسب با هر گروه از گاوهای مزرعه است. نرم افزار یا برنامه Sirematch با استفاده از داده ها و اطلاعات گاوها سعی در طراحی بهترین آمیزش و دسترسی به اهداف پرورشی را کارآمد تر و میسر می سازد. برنامه های آمیزشی (Mating Program) توصیه های واقعی برای انتخاب اسپرم مناسب را می دهند. 
برنامه Sirematch از رکوردهای طبقه بندی شده استفاده کرده ولی بر اساس شجره هم آمیزش ها را طراحی می کند. این برنامه بهترین برآورد نا اریب برای هر گاونر را فراهم می کند. 

نرم افزار مذکور از آخرین پیشرفت های فن آوری استفاده می کند. این نرم افزار همچنین برای دام های آمیخته تعیین جنسیت شده و ژنومیک قابل استفاده است و همخونی ها و نقایص ژنتیکی را مدنظر قرار می دهد این برنامه سه گاو نر برای هر گاوماده را پیشنهاد می دهد، ولی گاوهای توصیه نشده برای آمیزش هم قابل رویت است. Sirematch در هر مکان و زمان قابل استفاده است. نرم افزار مذکور شش برنامه اصلاحی و پرورشی دارد که در هر کدام مولفه های تولیدی و تیپ و طول عمر اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. 

مزایای Sirematch

  1. بدون محدودیت نژادی، قابل استفاده برای همه نژادها، حتی گاوهای آمیخته
  2. انجام محاسبات دقیق آماری
  3. بررسی و ردیابی 5 نسل گذشته
  4. انتخاب بهترین برنامه اصلاحی متناسب برای هر مزرعه
  5. تمرکز بر ویژگی های هر مزرعه
  6. اساس و پایه این نرم افزار بر پایه وب است و لذا قابل به روزرسانی می باشد
  7. Sirematch گروه های مختلف گاو در هر مزرعه را بررسی و مدیریت می کند.

برنامه مدیریت اصلاح نژادی Sirematch

یکی از مهمترین برنامه های هر واحد پرورش و تولید گاوهای شیری انتخاب و آمیزش اسپرم متناسب با هر گروه ا...

    محیط کاری