اربنشامل دستگاه های :

  • میکسر شیر
  • پاستوریزاسیون
  • فیدر اتوماتیک                                                                       


اربن

شامل دستگاه های :میکسر شیرپاستوریزاسیونفیدر اتوماتیک             ...

اربن-میکسر-شیر

میکسر شیر

اربن

تنظیمات هوشمند جهت:قابلیت تعیین میزان حجم شیر خروجی با توجه به سن گوساله (سه برنامه برای سه سن)&nbsp...

مشاهده

اربن-فیدر-اتوماتیک

فیدر اتوماتیک

اربن

فیدر اتوماتیک گوساله:تغذیه اتوماتیک و پرورش هوشمند گوسالهتغذیه تعداد 60 راس گوساله با برنامه ای مجزا...

مشاهده

    محیط کاری