پتانسیل پرورش گوساله ها

پتانسیل پرورش گوساله ها

با تعداد گوساله کمتر شیر بیشتر بدوشید.

معنی این جمله چیست؟ More room for milk production

به این معنی است که بدون اینکه زمین و فضا اضافی برای گاوداری خریداری شود بتوانیم تولید )یا در واقع کمیت تولید( شیر در گله را افزایش دهیم. در واقع باید فضا را برای گاوهای پرتولید شیری خالی کنیم یعنی تعداد گوسالههای جوان موجود در مزرعه را کاهش دهیم. در واقع این کاهش، کاهش گوساله هایی است که انتظار میرود در آینده تولید مطلوبی نداشته باشند .در نتیجه این موضوع تنها با نگه داشتن گوساله هایی است که رشد سالمتری داشته، قوی بوده و سطح تولید بالایی در آینده برای آنها انتظار میرود امکانپذیر است.

سه هدف اصلی: گوساله زایی به موقع، درصد جایگزینی کمتر در گله، تولید بالاتر باعث ایجاد فضای بیشتر جهت تولید شیر در گله میشود.

آیا تولید شیر بیشتر با تعداد گاو کمتر در مزرعه امکانپذیر است؟

با ایجاد این سه هدف میتوان این موضاعات را در پیش گرفت و به جمله بالا رسید

1-کاهش سن گوساله زایی تلیسه ها به 22 الی 23 ماه

2-کاهش درصد جایگزینی به زیر 25 درصد

3-افزایش تولید شیر به ازاء هر گاو 1000 لیتر در اولین دوره شیردهی

چگونه بتوان از بیشترین پتانسیل رشد گوساله ها استفاده نمود.

سئوال بعدی اینست که چگونه به این اهداف برسیم بسیاری از دامداران اگر با دقت بیشتری به پرورش گوسالههای خود دقت نمایند) بخصوص از زمان تولد تا از شیرگیری ( میتوانند به سود و منفعت بیشتری برسند.

بنابراین بسیار ضروری است که پتانسیل رشد از زمان تولد به حداکثر برسد. رشد فقط افزایش وزن نمیباشد بلکه شامل توسعه و رشد کامل سلولهای تولید کننده شیر در حیوانات جوان میباشد .اگر شما این فرصت را قبل از شیرگیری از دست بدهید دیگر هیچوقت به آن نخواهید رسید و در نهایت هیچگاه به پتانسیل اصلی تولید شیر گاوتان نخواهید رسید .بنابراین اسپرایفو دلایل خوبی دارد که نشان دهد، تمرکز بر روی رشد قبل از شیرگیری میتواند باعث تولید 1000 لیتر شیر بیشتر در اولین دوره شیردهی شود.

گوساله ایی که بخوبی رشد، افزایش وزن و به همراه آن رشد و توسعه سلولی کرده است بعد از شیرگیری نیز رشد بهتری خواهد داشت، بلوغ جنسی در این گوساله نیز سریعتر انجام میشود و همچنین وزن مناسب را جهت تلقیح در سن 12 الی 13 ماهگی خواهد داشت. این موضوع از طرفی به دامدار کمک میکند که درصد جایگزینی گله را کاهش دهد و طول عمر اقتصادی حیوان را نیز افزایش دهد.

از طریق برنامه های مدون آسپرایفو از حداکثر پتانسل رشد گوساله های خود استفاده نمایید.

شیر خشک اسپرایفو مواد مغذی مورد نیاز و برنامه مناسب تغذیه ایی برای گوساله های جوان جهت افزایش حداکثری پتانسیل رشد را تامین میکند. شیر خشک اسپرایفو براحتی در آب محلول میشود و مصرف خوراک را افزایش میدهد ،بنابراین قابل استفاده در غلظتهای بالا نیز خواهد بود، که این عوامل باعث افزایش رشد، افزایش کارآیی سیستم ایمنی و کاهش ابتلاء به بیماریها خواهد شد.

پتانسیل پرورش: محاسبه سودهی اضافی

رشد بیشتر (اضافی) تلیسه در 8 هفته اول زندگی مستقیماً با تولید بیشتر شیر در زمان بلوغ در ارتباط است.

یکی از نکات کلیدی در مورد اسپرایفو آنست که خوراکدهی شیر خشک به صورت غلیظ به کار گرفته شود تا بهترین رشد اضافی در 8 هفته اول صورت گیرد. درعمل به این مفهوم است که از 1 کیلو شیر خشک در 7 الی 8 لیتر آب به 1 کیلو شیر خشک در 6 لیتر آب تغییر یابد. این در واقع یک سرمایه گذاری کوچک برای حجم و کیفیت میباشد. اسپرایفو از لحاظ قابلیت هضم بسیار بالا بوده که این موضوع به رشد بهتر گوساله کمک میکند.

با خوراکدهی بیشتر چه چیزی عاید خواهد شد؟

دلایل و مزایای متعددی برای استفاده از سطوح بالاتری از شیر خشک ( همان مقدار 1 به6 ) وجود دارد .
هر چقدر وزن از شیرگیری گوساله بیشتر باشد استرس زمان شیرگیری را بهتر تحمل میکند. همانگونه که در قبل گفته شد ارتباط مهمی بین رشد قبل از شیرگیری و سطح تولید شیر پس از بلوغ گاو وجود دارد. به عنوان مثال پژوهشها نشان داده که رشد اولیه به طور وسیع و گسترده ایی رشد و توسعه سلولهای پستانی را در بر میگیرد که در نهایت باعث افزایش تولید شیر بیشتر خواهد شد.

1000 لیتر شیر بیشتر در اولین دوره از شیرگیری.

تغذیه مناسب و هدفمند، مواظبت مناسب و بهداشت صحیح از گوساله ها در 2 ماه اول میتواند باعث تولید
1000 لیتر شیر بیشتر در اولین دوره شیرواری شود. حال این مقدار از کجا میآید؟

توسعه سیستم پستانی گوساله به طور مثبت یا منفی میتواند تحت تاثیر دو ماه اول زندگی گوساله باشد.

کلید اصلی رشد افزایش وزن گوساله میباشد. توسعه سیستم پستانی گوساله نیز متعاقباً به همراه رشد دیگر ارگانهای بدن حیوان به صورت قوی رشد خواهد کرد .پژوهشی توسط براوون و همکاران ( 2014 ) این موضوع را به اثبات رساند. اگر رشد در دو ماه اول مناسب باشد شیردهی آینده گاو نیزخوب خواهد بود و اگر در رشد دو ماهه اول گاو خلل وارد شود آنوقت در ماههای بعدی حتی در ماههای سوم با افزایش کنسانتره این موضوع جبران نخواهد شد.

پژوهشهای زیادی صورت گرفته ولی در کل مشاهد شده که به ازاء هر 1 گرم افزایش وزن اضافی در روز باعث میشود در اولین دوره لاکتیشن 7/6 لیتر شیر اضافی تولید شود.

 

جدول 5 اثرات تغذیه در 8 هفته اول زندگی بر روی رشد و توسعه بافتهای پستانی
جهت رسیدن به 100 لیتر شیر بیشتر در اولین دوره شیرواری چه پارامترهایی مورد احتیاج میباشد.
جواب این موضوع رشد قویتر و بهتر قبل از شیرگیری است. در هلند رشد و افزایش وزن روزانه 600 گرم در روز نرمال است. طبق برنامه های غلیظ اسپرایفو نزدیک 800 گرم افزایش وزن روزانه کسب میشود تحت برنامه های غلیظ شیردهی به نسبت 1 به 6
اگر 200 گرم رشد اضافی در روز داشته باشیم.
200×6/7=1340
لیتر شیر اضافی در اولین دوره شیردهی خواهیم داشت .البته این رشد فقط با اسپرایفو حاصل نمیشود بلکه برنامه منظم شیردهی و همچنین مراقبت خوب دامدار از گوساله نیز حائزاهمیت است.جدول (6) پژوهشهای صورت گرفته بر روی افزایش وزن در زمان از شیرگیری و مقدار تولید شیر در اولین دوره لاکتیشن.

آیا دامدارن به این نتایج گفته شده میتوانند دست یابند.
هر دامداری نمیتواند این فعالیتها را انجام دهد، گرچه دیده شده است 3/1 از دمداران از سود و منفعت این فعالیتها استفاده کردهاند و بسیاری از دامداران مشکلات عدیدهایی دارند که توانایی انجام این برنامهها را نخواهند داشت. مثلاً دستگاههای شیردوششان کالیبره نیست یا مدیریت بخش گوساله آنها بسیار ضعیف است.

محیط کاری