فاکتور های اصلی یک شیر خشک مناسب

فاکتور های اصلی یک شیر خشک مناسب

چه فاکتورهایی نقش اصلی و مهم برای یک شیر خشک مناسب را ایفاء میکنند. 

چه فاکتورهای کلیدی برای انتخاب شیرخشک جایگزین مد نظر باید قرار گیرد و آیا تمام برندهای شیرخشک یکسان عمل میکنند؟ مسلماً خیر. 

تفاوت اصلی درحلالیت، قابلیت هضم، قوام، کیفیت و در نهایت مقدار مصرف شیر خشک توسط گوساله وجود دارد. این تفاوتها میتواند اثرات عمدهایی بر روی سلامت و رشد گوساله های جوان داشته باشد. 

چه عناصری در اسپرایفو نسبت به دیگر برندهای شیر خشک قابل تمایز است؟ 

تفاوت در شیر خشکها عمدتاً در کیفیت مواد خام اولیه و همچنین روشهای پیشرفته تولید شیر خشک میباشد. 

شرکت Sloten شیر خشک اسپرایفو را بر اساس مخلوط چربیهای گیاهی بوجود آورده که این مخلوط چربی با دیگر ترکیبات حاصل از شیر توسط تکنولوژیهای پیشرفته آمیخته میشوند. 

میسلها و گلبولهای چربی 

شرکت Sloten سازنده ماده خام شیر خشک خودش میباشد. شروع مرحله تولید از مخلوط کردن محصولات شیری تازه با روغنهای گیاهی آغاز میشود. این مخلوط پاستوریزه شده و سپس هموژنیزه و با تکنولوژی اسپری درایر (Spry Dryer) به میسلهای هماندازه و یکنواخت چربی تبدیل میشود .این سیستم باعث بوجود آمدن میسلهای چربی کاملاً یکنواخت که اندازه آن با اندازه چربیهای موجود در شیر گاو برابری میکند خواهد شد. از طریق این روش گلبولهای چربی توسط مولکولهای پروتین و لاکتوز پوششدار (کوت) میشوند .به نحوی که گلوبول چربی در مرکز و لایه های پروتین در سطح گلبول چربی قرار خواهد گرفت .بدینصورت با ورود گلبولهای شیر به داخل شیردان، در اثر ترشح اسید و آنزیم پپسین موجود در شیردان لایه پروتینی موجود در سطح گلبول چربی هضم میشود و گلبول های چربی نیز در شیردان رها شده و آماده جذب در روده کوچک میشود. بنابراین در کل قابلیت هضم و جذب مواد مغذی شیر خشک برای گوساله به ترتیب در شیردان و روده کوچک بصورت قابل توجهی افزایش میآبد (مطابق تصویر 7). 


تصویر(4) یک گلبول شیر که چربی در مرکز و پروتین در لایه خارجی آن قرار دارد. 

سه فاکتور کلیدی و اصلی در مورد برندهای شیر خشک باید در نظر گرفت. 

Solubility حلالیت

Digestibility قابلیت هضم

Consistence Quality (کیفیت ثابت ) قوام ثابت

حلالیت موثر چیست؟ 

یک شیر خشک مناسب پس از حل شدن در آب باید بصورت یکنواخت و بدون ایجاد کلوخه حل شده و محلول یکنواختی را بوجود آورد . 

حتی کلوخه های بسیار ریز که با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند نیز نباید تشکیل شود. این کلوخه ها هر چقدر هم که کوچک باشند غیر قابل هضم خواهند بود و میتوانند مشکلات گوارشی ایجاد نماید. بخصوص شیرهایی که پس چرخ باشند (خامه گیری شده باشند) اغلب به خوبی حل نمیشوند بخصوص در حرارتهای زیر 50 درجه سلسیوس. پروسه تولید شیر خشک اسپرایفو به نحوی است که بالاترین درجه حلالیت را در 40 درجه سلسیوس دارد. حتی در محصولاتی که شیرپس چرخ بالایی دارند. 


تصویر (5) مقایسه حلالیت و قوام شیر خشک اسپرایفو پس از یکساعت با دیگر شیر خشکهای موجود در بازار 

همه چیز در مورد قابلیت هضم است؟ Its all about digestibility

قابلیت هضم در مورد این موضوع مهم فوکوس کرده که پروتینها و لیپیدها و کربوهیدراتها همگی در دسترس کامل گوساله قرار گرفته و بخوبی مصرف شوند .هر چقدر قابلیت هضم بالاتر رود گوساله شیر بیشتری میخورد و در نتیجه افزایش وزن بهتری در زمان از شیرگیری و پتانسیل تولیدی بهتری نیز در آینده خواهد داشت. یک جایگزین کننده شیر خوب که از لحاظ درجه حرارت نیز مناسب باشد براحتی از مری وارد شیردان میشود. 

پروتئینها 

شیردان بعضی از پروتئینهای شیر را متابولیسم میکند و بقیه در روده کوچک مورد متابولیسیم قرار میگیریند. محصولات حاصل از متابولیسیم – اسیدهای آمینه- جذب و توسط گوساله جهت رشد استفاده میشوند. 

چربیها و کربوهیدراتها 

چربیها در روده کوچک متابولیسم شده و مورد استفاده قرار میگیرند. روده کوچک همچنین کربوهیدرات-ها (که عمده آن لاکتوز است) را نیز مورد متابولیسیم قرار داده و از انرژی آن برای گوساله استفاده میشود. کارخانه شیر خشک Sloten کارخانه شیر خشک اختصاصی خودش را دارد و مواد اولیه جهت ساخت شیر خشک را خود تولید میکند. 

مرحله تولید از آنجا شروع میشود که محصولات تازه شیری با روغنهای گیاهی مخلوط میشود. این مخلوط سپس پاستوریزه و بعد از آن با فشار بالا هموژنیزه شده و در نهایت با تکنولوژی پیشرفته Spray Dry میشود. که این موضوع باعث میشود گلبولهای میسیل چربی در اندازههای یکنواخت و دقیقاً مشابه با اندازه هایی که در شیر گاو وجود دارد ایجاد شود. هموژنیزاسیون باعث میشود که میسل چربی در درون پروتینها و لاکتوز کپسوله شوند، و مواد مغذی در این ساختارها بخوبی برای گوساله هضم و جذب خواهد شد. 

گلبولهای چربی کوچک میکروسکوپیک که در پروتین و لاکتوز کپسوله شده است براحتی راه خود را به سمت شیردان و روده کوچک پیدا میکند. همچنین بعضی از ترکیببات در شیر خشک پس چرخ وجود دارد که ایجاد لخته Curdling در شیردان میکند که در عوض باعث هضم اولیه Pre-digestion پروتینها در شیردان میشود، بدینصورت یکنواختی بهتری نیز در رودهها ایجاد میشود. این لخته شدن مدیون پروتین کازئین موجود در شیر است. این کازئین با کازئینات که در دیگر شیرها (شیر خشکها) وجود دارد متفاوت است. ولی کازئینی که از Skim milk بدست میآید توانایی تولید لخته بهتری را دارد . 


Constant Quality کیفیت ثابت

کیفیت ثابت این محصول نیز نقش مهمی خواهد داشت. 

کیفیت یک شیر خشک خوب و یک شیر خشک متوسط در تصاویر زیر آمده است. گوساله های ماده 10 روز اول در باکس های انفرادی زندگی میکنند و سپس به پنها 6 الی 7 راسی منتقل میگردند. که از آن به بعد به شیر خوردن از ماشینهای شیردهی عادت میکنند. 


تصویر(6) در کل مدت زمانی که شیر در دستگاه گوارش گوساله قرار دارد، 4 الی 6 درصد این مدت زمانی است که شیر در محل اصلی هضم و جذب قرار میگیرد، بنابراین در شیرهای خشک با کیفیت پایین این زمان کوتاه به سادگی از دست میرود، هضم و جذب مناسبی روی شیر صورت نمیگیرد. متعاقباً اختلال در رشد گوساله پیش میآید، همچنین بسیاری از مواد هضم نشده وارد رودههای بزرگ شده در آنجا تخمیر شده و مشکلات گوارشی زیادی را بوجود میآورد. 


تصویر (7) شیر خشک اسپرایفو با توجه به ساختار میسلهای چربی که با پروتین پوشش یافتهاند، در شیردان مورد هضم اولیه قرار میگیرند و در مدت زمان اندکی که در رودههای کوچک (محل اصلی هضم و جذب) قرار خواهند داشت بخوبی هضم و جذب شده ،مواد مغذی مورد نیاز را به نحو مطلوبی در اختیار گوساله قرار میدهند. رشد و افزایش وزن گوساله بخوبی صورت میگیرد. مواد غیر قابل هضم نیز وجود ندارد که وارد روده بزرگ شود و اختلالات گوارشی بوجود آورند. 

محیط کاری